امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

کشش عمیق سرد :


امروزه بسیاری از قطعات صنعتی  به لحاظ شکل، فرم، خواص مکانیکی، اندازه و همچنین رقابتی شدن قیمت باید حتما به روش  شکل دهی سرد تولید گردند.

 این موضوع باعث افزایش خواص مکانیکی قطعات تولیدی، افزایش دقت اندازه و یکنواختی در تولید، کاهش چشمگیر زمان انجام کار و افزایش توان تولید، کاهش  شدید مصرف مواد و ضایعات می شود.

 

این شرکت آمادگی ارائه خدمات زیر را دارد :