افزایش مقطع ستون بتنی موجود به کمک ایجاد ستون دوبل در کنار ستون موجود

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس