امروز : ۰۴ مرداد ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان در ماده های؛ ( ۹ )، ( ۳۲ ) و ( ۳۳ ) تعریف مهندسین مشاور، مهندس ناظر و شرح وظایف آنها به صورت جامع تعریف شده است، که اهم شرح وظایف دستگاه نظارت به شرح زیر می باشد:

  1. آشنایی کامل به پروژه از نقطه نظر طراحی و مسائل اجرائی
  2. توجه و اشراف کامل به قراردادها و مفاد شرایط عمومی پیمان
  3. آشنایی کامل به مشخصات فنی پروژه
  4. کنترل دقیق اجرای کارها مطابق با مشخصات فنی.
  5. حضور دائم در پروژه و بازدید مستمر پروژه.
  6. همکاری و همفکری با پیمانکار در پیشبرد پروژه
  7. بررسی و تایید صورتجلسات و دستورکارها با همکاری پیمانکار
  8. رسیدگی به صورت وضعیت‌ها
  9. کنترل پروژه از نظر برنامه زمان‌بندی
  10. نظارت دقیق و جدی به مسائل ایمنی