طراحی پلان معماری شهرداری :


پروژه مسکونی 

محل پروژه :شهرک منظریه 

تعدا طبقات :4